Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Povratak na prethodnu stranicu

Opći podaci

opći podaci  
Naziv Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Adresa Put Duilova 11, 21000 Split
Matični broj 314079
Datum osnivanja 1894
Ravnatelj Dr.sc. Slavko Perica
Voditelj laboratorija
Kontatkt telefon
Fax
E-mail

Kvalifikaciona struktura laboratorija

Kvalifikaciona struktura laboratorija Broj djelatnika Zaduženja/ovlasti
NKV/PKV 0
SSS 1
VSS 0
VŠS 1
Magistri znanosti 0
Doktori znanosti 0
UKUPNO 2

Važnija oprema

Vrsta Proizvođač Godište
AAS sa grafitnom kivetom Varian 2004
Jonski kromatograf Dionex DX-500 2000
Homogenizator CEM STAR System 2 2001

Čuvanje uzoraka

  Čuvaju se Čuvaju se x godina
Čuvanje uzoraka tla dok traje Projekt
Čuvanje uzoraka biljnog materijala dok traje Projekt

Metodologija označavanja uzoraka

Norma (navesti)
ostalo (npr. broj uzorka /godina) Projekt (korisnik) /broj uzorka/godina/

Posjedovanje certifikata

  da-ne oznaka i datum izdavanja
HRN EN ISO 9001
HRN EN ISO 17025
ovlašten od strane MPŠVG
Ostalo

Porijeklo uzoraka

Za potrebe vlastitih istraživanja (ili drugo navesti) Vlastita istraživanja i ostalih korisnika, npr. poljorivrednih proizvođača
Da li sami uzimate uzorke? (da-ne)
Ukoliko je odgovor ne, navesti tko uzima uzorke
Vrsta uzoraka Metode uzorkovanja
Tlo ovisi o vrsti istraživanja
Biljni materijal ovisi o vrsti istraživanja
Voda

Postupanje s opasnim otpadom

Postoji li posebna procedura (da-ne)
Ako da, koja?
Način zbrinjavanja opasnog otpada nastalog nakon analiza

 


2. ANALIZE UZORAKA (METODOLOGIJE PO VRSTAMA ANALIZA)

 

 

 

2.1. Analize tla (analize plodnosti)

 

 

 

KEMIJSKE ANALIZE

Metoda analize

Specifična aparatura

Osnovna hranjiva

 

 

pH u 1N KCl (izmjenjiva kiselost)

elektrometrijski

pH metar

pH u H2O (trenutna kiselost)

elektrometrijski

pH metar

sulfat i natrij

vodotopivi

spektrofotometar i plameni fotometar

hidrolitička kiselost

Kappen

 

humus (%)

Kotzmann

 

ukupni N

Kjeldahl

Kjeltec, Tekator

Nmin: NO3

 

 

Nmin: NH4

 

 

P2O5

Truog

spektrofotometar

K2O

zamjenjivi, amonjev acetat pH=7

 

CaCO3

volumetrijski

Scheibler-ov kalcimetar

CaO

Druineao-Galett

 

Mg

zamjenjivi, amonjev acetat pH=7

AAS

KIK

 

 

Fiksacija K+

 

 

Potencijal fosfora i kalija

 

 

mobilni Al

 

 

mikroelementi: Mn

EDTA, DTPA, H2O

AAS

mikroelementi: Zn

EDTA, DTPA, H2O

AAS

mikroelementi: Cu

EDTA, DTPA, H2O

AAS

mikroelementi: Fe

EDTA, DTPA, H2O

AAS

mikroelementi: B

H2O

Spektrofotometar

sadržaj teških metala –kojih?

Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Fe, Mn, - zlatotopka

AAS

PCB

 

 

Bor

 

 

OSTALO

 

 

 

 

FIZIKALNE ANALIZE

Metoda analize

Specifična aparatura

mehanički sastav

Na - pirofosfat, pipet metoda

aparat za pipetiranje

stupanj adsorpcije

 

 

organski udio

spaljivanje

 

tekstura

Internacionalna

 

ukupni porozitet

Koppecky cilindri

 

kapacitet za vodu

Koppecky cilindri

 

kapacitet za zrak

Koppecky cilindri

 

volumna gustoća

Koppecky cilindri

 

vodopropusnost

 

 

OSTALO

 

 


 

 

 

 

 

2.3. Analize biljnog materijala

 

Metoda analize

Specifična aparatura

ukupni dušik

Kjeldahl

Kjeltec, Tekator

Fosfor

spaljivanje, 20%HCl

Spektrofotometar

Kalij

spaljivanje, 20%HCl

Plameni fotometar

Kalcij

spaljivanje, 20%HCl

AAS

Magnezij

spaljivanje, 20%HCl

AAS

Bakar

spaljivanje, 20%HCl

AAS

Cink

spaljivanje, 20%HCl

AAS

Mangan

spaljivanje, 20%HCl

AAS

Željezo

spaljivanje, 20%HCl

AAS

Bor

spaljivanje, 20%HCl

Spektrofotometar

Natrij

spaljivanje, 20%HCl

Plameni fotometar

Sumpor

 

 

OSTALO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0.Ostale vrste analiza

 

 

 

 

 

Vrsta analize

Metoda analize

Specifična aparatura

Analiza voda za navodnjavanje:

 

 

EC, pH, Cl-, SO4-, HCO3-, kalij, fosfor, kalcij, magnezij, mikroelementi

 

 

 

 

 

Povratak na vrh Povratak na prethodnu stranicu